THIABENDAZOLE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Thiabendazole เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีการใช้งานหลากหลาย มันอยู่ในกลุ่มของสารออกฤทธิ์ benzimidazole และใช้เป็นทั้งยาฆ่าเชื้อราและยาถ่ายพยาธิ (worming agent)