TRAUMA THERAPY - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การบำบัดอาการบาดเจ็บตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
คำว่า trauma ย้อนกลับไปในภาษากรีกและแปลว่า "บาดแผล" การบำบัดอาการบาดเจ็บเป็นการรักษาบาดแผลทางจิตใจหรืออารมณ์หรือจิตประสาท