AKINETIC MUTISM - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Akinetic Mutismตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
นักประสาทวิทยาเข้าใจว่า Akinetic Mutism เป็นความผิดปกติของไดรฟ์ที่รุนแรงโดยมีลักษณะเงียบและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง ปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นจากความเสียหายของกลีบหน้าผากหรือ cingulate gyrus