ARNICA - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Arnica (lat. Arnica montana) เป็นพืชสมุนไพรที่รู้จักกันมาช้านาน บางคนรู้จักดีภายใต้ชื่อ Bergwohlverleih