พิษจากสารหนู - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

พิษจากสารหนูตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
พิษจากสารหนูเป็นพิษจากสารหนูที่เป็นองค์ประกอบทางเคมี สารหนูเป็นสารกึ่งโลหะและเป็นหนึ่งในธาตุ พิษมักเกิดจากสารหนูที่ละลายน้ำได้เล็กน้อย