FIGWORT - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
figwort เกิดขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 1 ในงานเขียนของ Dioscorides ในยุคกลางพืชเป็นสมุนไพรยอดนิยมที่ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาแผลและต่อมน้ำเหลืองที่ปากมดลูกบวม