ยาสลบ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

ยาสลบตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ยาสลบหมายถึงการกลืนกินหรือใช้สารต้องห้ามเพื่อเพิ่มสมรรถภาพโดยเฉพาะในกีฬา ในการแข่งขันกีฬาห้ามใช้ยาสลบเนื่องจากสารต้องห้ามบางครั้งอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสุขภาพ