CORPORA CAVERNOSA - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เนื้อเยื่อแข็งตัวตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
โพรงอากาศเป็นเครือข่ายของเรือที่สามารถเติมเลือดได้ มีโพรงในร่างกายที่แตกต่างกันซึ่งทำหน้าที่และงานที่แตกต่างกัน