GLYCOPROTEINS - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ประมาณครึ่งหนึ่งของโปรตีนทั้งหมดในร่างกายมนุษย์เป็นไกลโคโปรตีน สารนี้มีบทบาทเป็นส่วนประกอบของเซลล์เช่นเดียวกับสารภูมิคุ้มกัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่า N-glycosylation และสามารถนำมาใช้