HYPERKERATOSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

hyperkeratosisตัวเลือกของบรรณาธิการ
ทองแดง
ทองแดง
บทความทางการแพทย์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ hyperkeratosis และสาเหตุ นอกจากนี้ยังมีการแสดงตัวเลือกการรักษาและมาตรการป้องกันโรค