CRANIOMANDIBULAR DYSFUNCTION - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Craniomandibular dysfunction เป็นความผิดปกติของขากรรไกร อาการเหล่านี้สังเกตได้จากอาการต่างๆ