CRANIOMANDIBULAR DYSFUNCTION - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
Craniomandibular dysfunction เป็นความผิดปกติของขากรรไกร อาการเหล่านี้สังเกตได้จากอาการต่างๆ