MENINGIOMA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

meningiomaตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
meningioma เป็นเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ที่ไม่ก่อให้เกิดอาการในระยะเริ่มต้นเนื่องจากการเจริญเติบโตช้า Meningiomas เป็นเนื้องอกในสมองที่พบบ่อยที่สุดคิดเป็นประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ของเนื้องอกทั้งหมดในกะโหลกศีรษะ