NEUROLEPTICS - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ยา

อินซูลินตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
Neuroleptics เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พวกเขาใช้ในทางจิตและดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่ายารักษาโรคจิต