ANAL PHASE - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

ระยะทางทวารหนักตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ในจิตวิเคราะห์ของซิกมุนด์ฟรอยด์ระยะทวารอธิบายถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ระยะทางทวารหนักเป็นไปตามระยะช่องปากและเริ่มเมื่ออายุสองขวบ ช่วยในการขับถ่ายของเสีย