OSTEOCHONDROSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

osteochondrosisตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Osteochondrosis เป็นโรคของกระดูก มีโรคหลายประเภทเช่นกระดูกสลายตัวหรือกระดูกอ่อนชั้นใหญ่ผิดธรรมชาติ มักจะมีการสึกหรอ