โรคปริทันต์ (โรคปริทันต์) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคปริทันต์ (โรคปริทันต์)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
โรคปริทันต์อักเสบซึ่งมักเรียกอย่างไม่ถูกต้องว่าปริทันต์ในภาษาถิ่นเป็นโรคปริทันต์อักเสบ โรคเหงือกในรูปแบบนี้ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกและฟันเตียง