PAROXYSMAL NOCTURNAL HEMOGLOBINURIA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Paroxysmal hemoglobinuria ออกหากินเวลากลางคืนตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) เป็นโรคที่หายากและร้ายแรงของเซลล์เม็ดเลือดที่มีลักษณะทางพันธุกรรม แต่ได้มาในภายหลังในชีวิตเท่านั้น เนื่องจากเป็นการกลายพันธุ์ทางร่างกายเซลล์สืบพันธุ์จึง