PNEUMOCONIOSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคปอดตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญซึ่งค่อนข้างดื้อยาและสามารถสร้างใหม่ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามหากมีอิทธิพลถาวรของปัจจัยที่สร้างความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมปอดอาจเครียดมากจนการทำงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ