PROSOPAGNOSIA (การตาบอดบนใบหน้า) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Prosopagnosia (ตาบอดใบหน้า)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ผู้ที่เป็นโรค Prosopagnosia จะไม่สามารถจดจำบุคคลที่ตนรู้จักเป็นการส่วนตัวผ่านใบหน้าได้ ในภาษาเยอรมันโรคนี้เรียกอีกอย่างว่าตาบอดหน้า