ALLOBARBITAL - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
สารสมุนไพรเรียกว่า allobarbital มีฤทธิ์สงบง่วงนอนและบรรเทาอาการปวด อย่างไรก็ตามในยุโรปยาดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ทางกฎหมายหลายประการและทำให้ได้รับสถานะนี้ด้วย