อาการไอแห้ง (ไอแห้ง) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ไอแห้ง (ไอแห้ง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ในทางตรงกันข้ามกับอาการไอเปียกปกติอาการไอแห้งมักเกิดขึ้นโดยไม่มีเสมหะ (เสมหะไอ) จึงถือว่าเป็นอาการที่เรียกว่า "ไอแห้ง" ด้วย อาการไอที่มักเกิดขึ้นมักจะส่งเสียงเห่าและแข็ง อาการไอแห้งและระคายเคือง