ไรโบโซม - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ไรโบโซมเป็นกรดไรโบนิวคลีอิกที่ซับซ้อนกับโปรตีนหลายชนิดการสังเคราะห์โปรตีนเกิดขึ้นตามลำดับนิวคลีโอไทด์ที่เก็บไว้ในดีเอ็นเอโดยการแปลเป็นสายโซ่พอลิเปปไทด์