ปวดเมื่อกลืน - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ปวดเมื่อกลืนกินตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ความเจ็บปวดเมื่อกลืนกินมักเกี่ยวข้องกับอาการเจ็บคอ มักเกิดในฤดูหนาว