SMITH-LEMLI-OPITZ SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

กลุ่มอาการ Smith-Lemli-Opitzตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Smith-Lemli-Opitz syndrome เป็นกลุ่มอาการความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ สาเหตุคือหนึ่งในการกลายพันธุ์ของยีนทั้งหมด 70 ครั้งบนโครโมโซม 11q13.4 โรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในลักษณะถอยอัตโนมัติและเป็นโรคที่หายากมากที่มีความผิดปกติของอวัยวะหลายส่วน