TRUNCUS BRACHIOCEPHALICUS - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

Truncus brachiocephalicusตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
brachiocephalic trunk เป็นแขนงหนึ่งของหลอดเลือดแดงใหญ่ทางด้านขวาและให้ส่วนต่างๆของสมองนอกเหนือไปจากคอและแขนขวา เช่นเดียวกับหลอดเลือดแดงทุกชนิดลำต้นมีเลือดที่อุดมไปด้วยออกซิเจนสารอาหารและสารอาหาร โรคหลอดเลือดเช่น