โรคทูลาเรเมีย (โรคระบาดกระต่าย) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ทูลาเรเมีย (โรคระบาดในกระต่าย)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ทูลาเรเมียเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ยากซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากในเยอรมนีและสามารถติดต่อสู่คนโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื่องจากมีลักษณะคล้ายโรคระบาดและเกิดขึ้นบ่อยในกระต่ายป่า