ANGIOGRAPHY - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

angiographyตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
Angiography เป็นกระบวนการทางรังสีวิทยาเพื่อให้เห็นภาพของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจทางหลอดเลือดสมองสามารถตรวจสอบหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงรวมทั้งท่อน้ำเหลืองได้โดยใช้รังสีเอกซ์และคลื่นสนามแม่เหล็ก