FLUOROSCOPY - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

ส่องตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
ฟลูออโรสโคปเป็นวิธีการตรวจพิเศษในภาษาเทคนิคเรียกอีกอย่างว่าฟลูออโรสโคป เป็นวิธีการตรวจโดยอาศัยรังสีเอกซ์