ต่อมไร้ท่อ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ต่อมไร้ท่อตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ต่อมไร้ท่อเป็นต่อมฮอร์โมนที่ปล่อยสารคัดหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง ต่อมใต้สมองมีหน้าที่ควบคุมระบบต่อมไร้ท่อทั้งหมด ด้วยโรคอวัยวะของต่อมไร้ท่อความสมดุลของฮอร์โมนจะผสมกันและ