EPITHELIALIZATION PHASE - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ระยะ Epithelializationตัวเลือกของบรรณาธิการ
ตัวสั่น
ตัวสั่น
ในระหว่างขั้นตอนการรักษาบาดแผลของเยื่อบุผิวจะเกิดไมโทซิสขึ้นซึ่งจะปิดส่วนที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อด้วยเซลล์เยื่อบุผิวใหม่และแจ้งให้ทราบถึงระยะต่อมาของการเกิดแผลเป็น ขั้นตอนการสร้างเยื่อบุผิวเป็นไปตามระยะแกรนูล