ERYTHRASMA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Erythrasmaตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
Erythrasma เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีเชื้อโรคชนิด Corynebacterium minutissimum ซึ่งพบได้บ่อยโดยมีความชุก 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผู้ชายมักมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก