FRONTAL BRAIN SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

กลุ่มอาการของสมองส่วนหน้าตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
ในกลุ่มอาการของกลีบหน้ามีการบาดเจ็บที่กลีบหน้าผาก รอยโรคในบริเวณนี้ของสมองมักแสดงให้เห็นในความผิดปกติของความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเช่น pseudopsychopathy การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุหลักของความเสียหาย