GLOSSITIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

glossitisตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
เข้าใจว่า Glossitis หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังในลิ้นทั้งหมด โรคปอดบวมไม่ได้ จำกัด เฉพาะอายุหรือเพศ แต่สามารถส่งผลกระทบต่อทุกคน