IDARUBICIN - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
สารออกฤทธิ์ทางยาและยาไอดารูบิซินเป็นสาร cytostatic ทั่วไปที่ใช้ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน สารนี้ถูกกำหนดให้อยู่ในระดับของแอนทราไซคลินเนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีและมักถูกจัดประเภทเป็น