INFUSION - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การแช่ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
การฉีดยาคือการนำของเหลวเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยผ่านระบบทางเดินอาหาร (“ หลอดเลือด”) ซึ่งมักจะเข้าสู่หลอดเลือดดำ เส้นทางการเข้าถึงผ่านการแช่จะถูกเลือกเนื่องจากตามลำดับ