INNERVATION - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ปกคลุมด้วยเส้นตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
การปกคลุมด้วยเส้นประสาทจะเชื่อมต่ออวัยวะเนื้อเยื่อและส่วนต่างๆของร่างกายกับระบบประสาทและทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายในร่างกาย สิ่งเร้าทางไฟฟ้าและทางชีวเคมีถูกส่งผ่านเซลล์ประสาทและเส้นใยประสาท การบาดเจ็บ