คอลลาเจน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

คอลลาเจนตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
คอลลาเจนเกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของมนุษย์ ในความเป็นจริงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันประกอบด้วยคอลลาเจนประเภทต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ฟันเอ็นเอ็นกระดูกกระดูกอ่อนเส้นเลือด