MANOMETRY - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
Manometry เป็นวิธีการตรวจทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อชี้แจงข้อร้องเรียนต่างๆในระบบทางเดินอาหาร โดยการใส่สายสวนพลาสติกสามารถกำหนดสภาวะความดันในอวัยวะนั้น ๆ ได้และ