METHEMOGLOBINEMIA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Methemoglobinemiaตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
Methemoglobinemia คือเมื่อมีสัดส่วนของ methemoglobin ในเลือดเพิ่มขึ้น Methemoglobin เป็นอนุพันธ์ของเฮโมโกลบินซึ่งทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีสีและออกซิเจนในการขนส่งผ่าน