MOTOPEDICS - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Motopedics หมายถึง motopedagogy และ mototherapy ซึ่งสรุปไว้ในคำทั่วไปว่า motopedic การเคลื่อนไหวเป็นจุดสำคัญของ motopedia Motopedia ใช้ในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่เพื่อช่วยในการพัฒนา