กล้ามเนื้อ STYLOHYOID - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

กล้ามเนื้อ Stylohyoidตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
กล้ามเนื้อสไตโลไฮอยด์เป็นกล้ามเนื้อโครงร่างขนาดเล็กในบริเวณกราม มันเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อ suprahyoid และช่วยกลืนและเปิดกราม ความผิดปกติของการกลืน (กลืนลำบาก) อาจส่งผลต่อกล้ามเนื้อสไตโลไฮอยด์