เส้นประสาทใบหน้า - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เส้นประสาทใบหน้าตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
เส้นประสาทใบหน้าของมนุษย์เรียกว่าเส้นประสาทใบหน้า เป็นเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7