การติดนิโคติน (การพึ่งพานิโคติน) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การติดนิโคติน (การติดนิโคติน)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
การติดนิโคตินหรือการพึ่งพานิโคตินเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจซึ่งในทางทฤษฎีอาจส่งผลกระทบต่อทุกคนหากพวกเขาควรเริ่มสูบบุหรี่ น่าเสียดายที่มีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ