ทักษะการปฐมนิเทศ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความสามารถในการปฐมนิเทศตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ทุกวันผู้คนต้องหาทางไปตามเวลาและสถานที่ สิ่งสำคัญคือต้องตรงตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่แน่นอน เพื่อให้เป็นไปได้มนุษย์จึงมีความสามารถในการรับรู้ - ความสามารถในการปรับทิศทางตนเอง