PETHIDINE - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
Pethidine เป็น opioid ที่สังเคราะห์ได้อย่างสมบูรณ์ ใช้สำหรับความเจ็บปวดที่รุนแรงถึงรุนแรงมากเช่นอาจเกิดขึ้นได้หลังจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัด