ฟีโรโมน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
ฟีโรโมนเป็นน้ำหอมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ไม่เจาะจง ในแง่นี้ส่วนใหญ่เป็นสิ่งดึงดูดทางเพศที่มนุษย์รู้จัก ฟีโรโมนของผู้ชายมีผลต่อรอบประจำเดือนของผู้หญิง