PSEUDOPARALYSIS - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Pseudoparalysisตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
pseudoparalysis เป็นลักษณะของอัมพาตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรบกวนของการนำกระแสประสาทpseudoparalysis มีหลายรูปแบบ การรักษาของคุณขึ้นอยู่กับสาเหตุ