การมองเห็น - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

การมองเห็นตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ความชัดเจนในการมองเห็นคือความคมชัดซึ่งการแสดงภาพจากสิ่งแวดล้อมจะถูกสร้างซ้ำบนเรตินาของสิ่งมีชีวิตและประมวลผลในสมอง ปัจจัยต่างๆเช่นความหนาแน่นของตัวรับขนาดของสนามรับและลักษณะทางกายวิภาคของไดออปตริก