การติดการพนัน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การติดการพนันตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
อันตรายของการติดการพนันมักจะเข้าใจผิด เช่นเดียวกับการเสพติดอื่น ๆ ผลที่ตามมามักจะรุนแรง การติดการพนันจะแตกต่างจากการติดอินเทอร์เน็ตและการติดเกมคอมพิวเตอร์แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกันก็ตาม